top of page

Vybudování DS v Šumperku

Identifikace projektu:

Název projektu: Vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku v Šumperku

                          

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: SC 2.4 

Číslo výzvy: 06_15_014                       

Výzva: 15. výzva IROP – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY – SC 2.4

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000626

Datum zahájení projektu: 01.01.2016

Datum ukončení projektu: 30.06.2018     

 

Příjemce podpory: PROGRES Šumperk, z.s., Kancelář: Na Hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk

Statutární zástupce příjemce: Ing. Lucie Čunderlová, +420 777 607 322, cunderlova@vasprogres.cz

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování kapacity zařízení pro péči o děti předškolního věku, určeného pro 12 dětí. Projekt je realizován v městě Šumperk. Cílem je zajištění dostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení, které zajistí péči, výchovu a vzdělávání dětí ve věku mladších 3 let až do zahájení školní docházky.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení, které zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání dětí ve věku mladších 3 let až do zahájení školní docházky.
Realizací projektu vznikne zcela nové zařízení pro péči o děti předškolního věku. Toto zařízení bude provozováno v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb. (dále i "dětská skupina"). V souladu s uvedeným zákonem vznikne zcela nová dětská skupina pro max. 12 dětí.
Dětská skupina bude provozována v objektu, který bude pro tento účel kompletně zrekonstruován. Objekt bude zrekonstruován v souladu s hygienickými požadavky na prostory a provoz dětské skupiny, které jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí. Objekt bude opatřen odpovídajícím vybavením budov a učeben, včetně vzdělávacích pomůcek. Součástí projektu bude rovněž pořízení bezpečnostních prvků, tzn. zabezpečení objektu a úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
Cílem projektu je sladění pracovního a rodinného života rodičů s malými dětmi za účelem možnosti participace na trhu práce. Služby péče o děti jsou pro harmonizaci pracovních a rodinných rolí stěžejním předpokladem a jejich nedostatečná nabídka ztěžuje rodičům udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě a následný návrat k výdělečné činnosti.

Výsledky projektu:

V důsledku realizace projektu dojde k navýšení kapacit vzdělávacích zařízení pro děti předškolního věku v městě Šumperk. Realizace projektu zabezpečí prostory vhodné pro poskytování péče o děti i ve věku od jednoho do tří let v souladu se všemi jejich potřebami a péčí. Mateřské školy se v současné době potýkají s problémem nedostatku míst i pro děti starší tří let věku a ze stávajících provozních podmínek mateřských škol je evidentní, že není možné zařazovat další dvouleté děti do systému předškolního vzdělávání bez nutnosti rozšíření kapacit mateřských škol, či jiných alternativních zařízení. 

 

Změny, které jsou v důsledku realizace projektu očekávány, jsou:
- zabezpečení individuálního přístupu v péči o děti mladší tří let,
- sladění pracovního a rodinného života rodičů s malými dětmi,
- podpora osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.

Dětská skupina zahájila svoji činnost 01.09.2018. 

Více informací na www.littefamily.cz

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png
bottom of page