top of page

Sociální integrace v Mikulovicích

Identifikace projektu:

Název projektu: Aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování v obci Mikulovice

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 2

Investiční priorita: 2.1

Číslo výzvy: 03_16_064

Výzva: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006414

Datum zahájení projektu: 01.09.2017

Datum ukončení projektu: 31.08.2020

Příjemce podpory: PROGRES Šumperk, z.s., Na hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk 

Statutární zástupce příjemce: Ing. Lucie Čunderlová+420 583 550 127, cunderlova@vasprogres.cz

Kontaktní osoba: Marie Suchá, +420 775 607 388, sucha@vasprogres.cz

O projektu:

Projekt je zaměřen na sociální začleňování, zvýšení zaměstnanosti, předcházení rizikovému chování, zlepšení rodinného prostředí a řešení problémů zadlužených na území obce Mikulovice. 

V důsledku realizace projektu jsou očekávány změny v podobě zlepšení sociálního postavení cílové skupiny, a to v oblasti zaměstnanosti, dluhové problematiky, prevence kriminality, rodinné oblasti či oblasti spojené s ohrožením ztrátou bydlení. Prostřednictvím aktivit projektu je očekáváno zastavení prohlubování sociálního vyloučení cílové skupiny, jejich začlenění do společnosti, zlepšení životních podmínek CS, kompetencí CS souvisejících s trhem práce, orientace na trhu práce, ekonomické situace, zlepšení povědomí souvisejících s rodičovskými kompetencemi, znalostí o chodu domácnosti a bydlení, zajištění smysluplného trávení volného času mládeže a rodičů s dětmi, čímž se zamezí prohlubování či vzniku nežádoucího chování, patologických jevů a kriminality.  

 

Cíle projektu:

 • motivovat klienty k aktivnímu hledání zaměstnání a jeho udržení

 • pomoc klientům osvojit si znalosti a dovednosti pro usnadnění přístupu k zaměstnání

 • pomoc s dluhovou zátěží, rodinnými problémy a problémy, které mohou být příčinou ztráty bydlení

 • poskytnutí smysluplného trávení volného času osobám ve věku 15–26 let

 • pomoc osobám/rodičům a ohroženým dětem zlepšit rodinné prostředí a zajistit aktivní trávení času rodičů a dětí

 

Cílová skupina:

Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, tj.:

 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

 • Osoby ohrožené předlužeností 

 • Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku

 • Národnostní menšiny 

 • Osoby pečující o malé děti 

 

Aktivity projektu – Kontaktní osoba aktivity:

 • Motivační a aktivizační činnosti – Pavla Polášková, tel. +420 603 215 969

 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce – Pavla Polášková, tel. +420 603 215 969

 • Dluhové poradenství – Alena Al-Wahaishiová, tel. +420 774 090 364

 • Rodinné poradenství – Alena Al-Wahaishiová, tel. +420 774 090 364

 • Poradenství oblasti bydlení - Ing. Arch. Sara Al-Wahaishi, tel. +420 608 120 582

 • Preventivní programy pro mladé osoby 15+ - Eliška Holoubková, tel. +420 725 525 985

 • Klub pro rodiny s dětmi - Mgr. Balkis Kocianová, tel. +420 775 477 718

 • Právní poradenství - Mgr. Balkis Kocianová, tel. +420 775 477 718

 • Kontaktování a podpora cílové skupiny – Marie Suchá, tel. +420 775 607 388

 

Kancelář Mateřská škola Široký Brod:

Široký Brod č.p. 97

790 84 Mikulovice

 

Kancelář Komunitní centrum Mikulovice:

Sokolská 475/2

790 84 Mikulovice 

bottom of page