top of page
226785789_563335115100705_4064423472536700535_n.jpg
240476949_580789663355250_6965224651896996868_n.jpg
TEXT_02.png

Identifikace projektu:

Název projektu: Vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost v Břeclavi

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015024

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 

Číslo výzvy: 03_19_111

Název výzvy: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo Prahu

 

Datum zahájení projektu: 01.10.2019

Datum ukončení projektu: 31.05.2022

Příjemce podpory: PROGRES Šumperk, z.s., Na hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk 

Statutární zástupce příjemce: Ing. Lucie Čunderlová+420 583 550 127, cunderlova@vasprogres.cz

Kontaktní osoba: Marie Suchá, +420 775 607 388, sucha@vasprogres.cz

  • Facebook

 

O projektu:

Nově vybudované zařízení péče o děti předškolního věku bude provozováno na ulici Husova v Břeclavi. Kapacita zařízení péče o děti je 24 dětí předškolního věku. Poskytovaná služba péče o dítě je v režimu – dětská skupina pro veřejnost.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s dětmi předškolního věku, včetně osob, které mají děti předškolního věku svěřeny ve své péči (např. pěstouni). Pro tuto oblast podpory jsou cílovou

skupinou především ženy pečující o děti ohrožené na trhu práce, a to z důvodů týkajících se jejich

mateřských a rodinných povinností, ale také muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.

mata

Rovné příležitosti a nediskriminace:

Rovné příležitosti a nediskriminace jsou dány podporou a rozvojem služeb péče o děti za účelem

slučitelnosti pracovního a rodinného života jejich rodičů, podpora činností odstraňujících bariéry

rovného přístupu ke vzdělání a zaměstnání. Osoby využívající tento typ podpory mohou využívat

flexibilních forem organizace práce a tím skloubit rodinný a pracovní život.

 

Rovné příležitosti mužů a žen:

Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Předpokládané zahájení provozu 01.04.2020. 

Více informací o dětské skupině naleznete na www.littlefamily.cz nebo na 

bottom of page