top of page

SNOPEK BIOKOSMETIKA

Identifikace projektu:

Název projektu: Česká přírodní kosmetika - myšlenka, která pomáhá

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 2

Investiční priorita: 2.1

Číslo výzvy: 03_16_067

Název výzvy: Podpora sociálního podnikání

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005846

Datum zahájení: 01.10.2017

Datum ukončení: 31.12.2019

Příjemce podpory: Czech organic cosmetics s.r.o.

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

1. Společensky prospěšný cíl:

Sociální podnik zaměstnává osoby dlouhodobě nezaměstnané, které byly vedené jako uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce déle než 12 měsíců a tím přispívá k jejich integraci, sociálnímu začleňování. 

 

2. Sociální princip:

Podíl osob znevýhodněných skupin tvoří 53,57% zaměstnanců podniku. 

 

Zaměstnaným osobám ze znevýhodněných skupin je poskytována individuální podpora Koučem profesního a osobního rozvoje zaměřená na sociální začleňování. Jedná se zejména o posílení motivace v plnění Rozvojového plánu a motivace setrvat v pracovním procesu. 

 

Pravidelné informování zaměstnanců o chodu podniku probíhá formou pracovních porad 1x měsíčně. Na těchto poradách získávají zaměstnanci důležité informace o chodu sociálního podniku, naplňování veřejně prospěšných cílů a seznamují se se základní legislativou v oblasti podnikání. Zaměstnanci podniku, tedy i osoby ze znevýhodněných cílových skupin, se účastní všech důležitých rozhodnutí o směrování podniku 

 

V sociálním podniku má každý zaměstnanec znevýhodněné skupiny osob nastaven Rozvojový plán dle individuálních potřeb a schopností. 

 

3. Ekonomický princip

Za rok 2019 činí tržby z prodeje výrobků 31,3% z celkových výnosů podniku. 

Min. 50% zisku z roku 2019 bude reinvestován do rozvoje podniku v roce 2020. 

Sociální podnik nemá externího vlastníka. 

 

4. Environmentální princip:

Při činnosti podniku je kladen velký důraz na to, aby bylo šetrně zacházeno se životním prostředím. Samotné zaměření výroby společnosti Czech organic cosmetics s.r.o. lze považovat za environmentálně prospěšné, neboť její činnost je zaměřena na výrobu 100% přírodní kosmetiky, založené na bázi vzácných přírodních olejů, másel, vosků a čistých esenciálních olejů, obohacených o bylinné extrakty a vitamíny. 

 

Při výrobě a s ní souvisejících činnostech jsou využívána níže uvedená environmentálně šetrná opatření:

 • Do kosmetiky jsou používány jen suroviny z obnovitelných zdrojů. Nejsou používány suroviny a ingredience z rostlin, které patří mezi ohrožené druhy, jako je santalovník bílý (esenciální olej santal), palisandr neboli známější název růžové dřevo (esenciální olej růžové dřevo), kadidlovník (esenciální olej kadidlo) a palma červená (palmový olej).

 • Při výrobě jsou využívány energeticky úsporné spotřebiče, recyklovatelné obaly. 

 • Podnik se snaží o minimalizaci vzniku odpadů (výrobky nebalíme do papírových krabiček). 

 • Je minimalizováno množství látek, které je vypouštěno do odpadů pocházejících z výroby produktů prostřednictvím využívání speciálního filtru v umývárně. 

 • Podnik používá ekologicky šetrné výrobky, a to: recyklované tonery, recyklované papíry pro tisk, recyklovaný toaletní papír, využíváme ekologicky šetrné mycí a čistící prostředky, minimalizuje spotřebu energie a vody.

 • Sociální podnik třídí odpad: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad, a další.

 • Spotřeba surovin a materiálu je pečlivě plánována. Veškeré suroviny se podnik snaží zpracovávat s maximálně efektivním využitím, aby zpracování materiálu nevytvářelo přebytečný odpad.

 • Tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky. Tímto je snižována spotřebu papíru. 

 • Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají veškerá světla či jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie. Jsou používány zářivky s optimální spotřebou elektrické energie a spotřebiče s nízkou spotřebou.

 

Seznámení zaměstnanců se zásadami environmentálně šetrného podnikání:

 • V dodržování environmentálních zásad jsou zaměstnanci řádně proškoleni  

 • Zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly ekologicky šetrného chování již při nástupu do zaměstnání. Zásady environmentálně šetrného podnikání jsou zdůrazňovány na poradách a jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

 

5. Lokální princip:

Sociální podnik uspokojuje potřeby místní poptávky, a to prodejem vlastních výrobků prostřednictvím místních odběratelů a prodejců.

 

Podnik při své výrobě vyhledává a nakupuje od místních dodavatelů (nebo dodavatelů se sídlem či provozovnou v sousedním kraji). 

 

Sociální podnik spolupracuje s řadou místních aktérů, informuje je o svém fungování a principech sociálního podniku. Vzniklá spolupráce zahrnuje např.:

 • realizace osvětové činnosti v oblasti sociálního podnikání znevýhodněným osobám, předávání získaných zkušeností z oblasti sociálního podnikání, podpora získávání pracovních zkušeností znevýhodněným osobám v sociálním podniku, nabídka tzv. tréninkových míst znevýhodněným osobám v sociálním podniku. Sociální podnik má ambici stát se mezičlánkem mezi zaměstnavateli a dlouhodobě nezaměstnanými. 

 • zapojení se do aktivit komunitního centra zaměřených na environmentální tématiku (formou zážitkových besed pro veřejnost). 

 • Podpora místních aktérů při pořádání kulturních akcí pro veřejnost 

 • Navázaná spolupráce s mateřskými školami  – program se zaměřením na výrobu vlastního krému, povídání si o výrobě olejů, esenciálních olejů, o sile bylin, které se používají v přírodní kosmetice, o ohrožených druzích rostlin, které právě při výrobě přírodní kosmetiky nejsou používány, jaké environmentální zásady podnik dodržuje při výrobě a také o možnostech, jak mohou ony samy šetřit životní prostředí. 

Více informací naleznete na webových stránkách: www.biosnopek.cz nebo na 

bottom of page