top of page
TEXT_03.png

Identifikace projektu:


Název projektu: Příležitost pro rodiče, aneb i s dětmi můžete pracovat

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
Číslo výzvy: 03_18_090
Výzva: 1.1 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012328

Datum zahájení projektu: 01.02.2020
Datum ukončení projektu: 31.01.2022

 

Příjemce podpory: PROGRES Šumperk, z.s., Kancelář: Na hradbách 1a, 787 01 Šumperk
Kontaktní osoba projektu: Marie Suchá, +420 775 607 388, sucha@vasprogres.cz

 

O projektu:

Spolek PROGRES Šumperk, z.s. připravil pro osoby, které pečují o dítě mladší 15 let, aktivity, jejichž cílem je motivovat, podporovat a aktivizovat nezaměstnané a neaktivní osoby ke vstupu na trh práce, zvýšit jejich uplatnitelnost a zlepšit jejich postavení na trhu práce. 

 

Účastí v projektu získá 20 osob z cílové skupiny komplexní podporu, která povede k následujícím cíleným změnám:

 • posílení jejich motivace ke vstupu na trh práce a víry v reálnost jejich pracovní uplatnitelnosti,

 • posílení jejich sebevědomí, asertivity, komunikačních dovedností a sebeprezentačních schopností,

 • zlepšení jejich orientace na trhu práce a orientace v pracovně právních aspektech zaměstnávání osob pečujících o děti do 15 let,

 • rozvoj znalostí v oblasti digitálních kompetencí a tím zlepšení jejich pracovní uplatnitelnosti,

 • získání nové, případně rozšíření stávající kvalifikace, odpovídající nabídce pracovních pozic na trhu práce, a tím zlepšení jejich pracovní uplatnitelnosti,

 • získání nového zaměstnání na otevřeném trhu práce, s perspektivou jejich dlouhodobé udržitelnosti, získání pracovních návyků,

 • získání pravidelného měsíčního příjmu, sociálních kontaktů, zlepšení ekonomické a sociální situace zaměstnaného účastníka projektu a jeho rodiny,

 • získání pracovních dovedností a zkušeností a tím i praxe, potřebné pro budoucí pracovní uplatnitelnost,

 • celkové zvýšení předpokladů pro získání stabilního pracovního uplatnění,

 • plné sociální začlenění.

 

U zaměstnavatelů dojde k posílení jejich motivace v zaměstnávání osob pečujících o děti do 15 let,

získání pro ně pozitivních zkušeností s využíváním flexibilních forem práce a k eliminaci jejich předsudků.

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je motivovat, podporovat a aktivizovat osoby z cílové skupiny ke vstupu na trh práce, k nastartování procesu jejich úspěšného vyhledávání zaměstnání, ke zvýšení jejich uplatnitelnosti a zlepšení jejich postavení a udržení se na trhu práce, a to z dlouhodobé perspektivy, a tím současně přispět k opětovnému začlenění osob z cílové skupiny do společnosti.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby pečující o osobu mladší 15 let, které jsou evidovány na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání, nebo jsou osobami na rodičovské dovolené (tzv. osobami neaktivními), u kterých lze předpokládat, že se po ukončení rodičovské dovolené stanou nezaměstnanými (tj. nemají možnost návratu do zaměstnání či podnikání).

 

Aktivity projektu:

 • Motivační aktivity - obsahují moduly: orientace na trhu práce, efektivní komunikace, právní povědomí

 •  

 • Individuální poradenství - zahrnuje zpracování osobního portfolia a plánu osobnostního rozvoje, přípravu na příjímací pohovor, individuální poradenství

 •  

 • Rozvoj digitálních kompetencí - aktivitu absolvují pouze vybraní klienti a jejím cílem je osvojení alespoň základní uživatelské znalosti obsluhy PC

 •  

 • Rekvalifikační kurzy - nabídka rekvalifikačních kurzů není předem stanovena, bude se odvíjet od aktuálních požadavků trhu práce a zároveň od úrovně a typu vzdělání a osobnostních předpokladů osob cílové skupiny

 •  

 • Zprostředkování zaměstnání - zprostředkovaná pracovní místa budou dotovaná mzdovými prostředky po dobu 6 měsíců, charakter pracovních míst i výše úvazků budou voleny s ohledem na potřebu péče o malé děti.

 

Doprovodná opatření:

Po dobu účasti klientů na motivačních aktivitách, poradenství a rekvalifikačních kurzech mohou klienti čerpat finanční prostředky na jízdné či příspěvek na potvrzení o zdravotní způsobilosti. Příspěvek na stravné může být klientům poskytován ve formě stravenky, nebo zajištěného občerstvení. 

 

Horizontální témata:

V rámci projektu nedochází k diskriminaci žádného z účastníků, projekt pozitivně podporuje princip rovných příležitostí.

bottom of page