top of page

O nás

Naše nezisková organizace zahájila svou činnost v roce 2009. 

Působíme na území severní a jižní Moravy. 

 

Naše činnost je rozdělena do třech hlavních oblastí:

- aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování s cílem zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce,

- aktivity související se slaďováním pracovního a rodinného života a 

- aktivity na podporu sociálního podnikání. 

 

Statutární zástupce naší organizace Ing. Lucie Čunderlová má mnohaleté zkušenosti s řízením neziskového sektoru a s projektovým řízením dotací primárně z fondů EU. Spolek se podílel a podílí jak v pozici realizátora, tak v pozici partnerského subjektu na řadě v současné době realizovaných projektů. 

 

Aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování s cílem zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce jsou realizovány prostřednictvím dvou v současné době běžících projektů „Aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování v obci Mikulovice“ a „Příležitost pro rodiče, aneb i s dětmi můžete pracovat“. Aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování s cílem uplatnitelnosti na trhu práce jsou realizovány prostřednictvím zabezpečování odborného poradenství, vzdělávacích a výukových aktivit, rekvalifikací a hledání vhodného zaměstnání, a to primárně pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, s lokalizací v rámci Olomouckého kraje. Projekt „Aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování v obci Mikulovice“ má za cíl kromě motivace klientů k aktivnímu hledání zaměstnání a jeho udržení i pomoc s osvojením si znalostí a dovedností pro usnadnění přístupu k zaměstnání, pomoc s dluhovou zátěží, rodinnými problémy a problémy, které mohou být příčinou ztráty bydlení. Cílem projektu je rovněž poskytnutí smysluplného trávení volného času osobám ve věku 15-26 let a pomoc osobám/rodičům a ohrožený dětem zlepšit rodinné prostředí a zajistit aktivní trávení času rodičů a dětí. 

 

Slaďování pracovního a rodinného života je realizováno na základě třech v současné době realizovaných projektů. V roce 2018 se našemu spolku povedl úspěšně dokončit projekt spolufinancovaný z IROP – „Vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku v Šumperku“. Cílem projektu bylo zajištění dostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení, které zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání dětí ve věku mladších 3 let až do zahájení školní docházky. Díky projektu vznikla kapacita zařízení pro péči o děti předškolního věku pro 12 dětí. Hlavním cílem projektu je sladění pracovního a rodinného života rodičů s malými dětmi za účelem možnosti participace na trhu práce. Na slaďování pracovního a rodinného života jsou zaměřené i další dva v současné době realizované projekt z OPZ – „Vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost v Šumperku“ a „Vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost v Břeclavi“. Oba projekty jsou zaměřené na poskytování služby péče o děti předškolního věku v režimu – dětská skupina pro veřejnost. Cílovou skupinou projektů jsou především ženy pečující o děti ohrožené na trhu práce, a to z důvodů týkajících se jejich mateřských a rodinných povinností, ale také muži v obdobné situaci jako ženy. 

 

Náš spolek měl možnost se podílet jako partner na realizaci velice zajímavého projektu s názvem „Česká přírodní kosmetika – myšlenka, která pomáhá“. Realizací projektu vznikla nová podnikatelská aktivita v oblasti sociálního podnikání. Podnik se hlásí k principům sociálního podnikání. Společnost Czech organic cosmetics s.r.o. je zaměřen na výrobu 100 % přírodní kosmetiky, založené na bázi vzácných přírodních olejů, másel, vosků a čistých esenciálních olejů, obohacených o bylinné extrakty a vitamíny. Motivací k založení sociálního podniku bylo vytvoření pracovních míst pro zaměstnance z řad dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných osob. Progres Šumperk, z.s. coby partnerský subjekt se v rámci projektu podílel na zastřešování zkušeností s realizací projektů z dotací EU a rovněž na zkušenostech s každodenní prací s cílovou skupinou. 

 

Naše organizace – Progres Šumperk, z.s. zohledňuje specifické potřeby svých zaměstnanců, zejména poskytnutím flexibilní pracovní doby, možnosti práce z domova, možnosti využívání dětské skupiny pro děti našich zaměstnanců (např. v době omezeného provozu státních školek o prázdninách apod.).

Our Team
bottom of page