top of page
TEXT_01.png

Identifikace projektu: 

Název projektu: Dětská skupina pro veřejnost v Šumperku (projekt č. 2, navazující)

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 

Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 

Číslo výzvy: 03_19_101

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016656 

Datum zahájení projektu: 01.09.2020

Datum ukončení projektu: 28.02.2022

Příjemce podpory: PROGRES Šumperk, z.s., Na hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk 

Statutární zástupce příjemce: Ing. Lucie Čunderlová+420 583 550 127, cunderlova@vasprogres.cz

Kontaktní osoba: Marie Suchá, +420 775 607 388, sucha@vasprogres.cz

  • Facebook

Stručný popis projektu:

Zařízení péče o děti předškolního věku je provozována na ulici Zábřežská 586/15 v Šumperku. Kapacita zařízení péče o děti je 12-ti dětí předškolního věku. Poskytovaná služba péče o dítě je v režimu: dětská skupina pro veřejnost.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s dětmi předškolního věku, včetně osob, které mají děti předškolního věku svěřeny ve své péči (např. pěstouni). Pro tuto oblast podpory jsou cílovou

skupinou především ženy pečující o děti ohrožené na trhu práce, a to z důvodů týkajících se jejich

mateřských a rodinných povinností, ale také muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.

Velikost cílové skupiny je 12 osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku.

 

Aktivity projektu:

Provoz zařízení péče o děti - 09/2020 – 02/2022

 

Horizontální témata:

Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání.

 

Rovné příležitosti a nediskriminace:
Rovné příležitosti a nediskriminace jsou dány podporou a rozvojem služeb péče o děti za účelem slučitelnosti pracovního a rodinného života jejich rodičů, podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu ke vzdělání a zaměstnání. Osoby využívající tento typ podpory mohou využívat flexibilních forem organizace práce a tím skloubit rodinný a pracovní život.

 

Rovné příležitosti mužů a žen:
Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Dětská skupina LITTLE FAMILY zahájila svoji činnost 01.09.2018. 

Více informací o dětské skupině naleznete na www.littlefamily.cz nebo na 

bottom of page